Pravidla pro dárkové karty

 1. Vydavatelem dárkové karty je LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9, Prosecká 852/66, 190 00, IČO: 26698714, zapsaná ve veřejném rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze sp. zn. C/88159.
 2. Doba platnosti dárkové karty je 12 měsíců ode dne její aktivace.
 3. Dárková karta slouží jako elektronický voucher platný po aktivaci na prodejně a nejedná se o platební kartu či jiný platební prostředek.
 4. Dárková karta může být použita výlučně na prodejnách Mohito na území České republiky.
 5. Vydavatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi dárkovou kartu Mohito (s libovolným počtem bodů), pokud zákazník zaplatí vydavateli částku ve výši hodnoty uvedené na dárkové kartě Mohito.
 6. Hodnota dárkové karty Mohito se rovná počtu bodů na kartě, kdy 1 bod je roven 1,- Kč.
 7. V okamžiku, kdy zákazník nakoupí zboží Mohito za použití dárkové karty Mohito, počet bodů na jeho dárkové kartě se sníží o stejnou hodnotu, jako je cena zakoupeného zboží Mohito v Kč.
 8. Pokud je cena zboží Mohito nižší než výše bodů na dárkové kartě, nevyčerpané body na dárkové kartě Mohito zůstávají k dalšímu užití.
 9. V případě, kdy je cena zakoupeného zboží vyšší než počet bodů na dárkové kartě, je zákazník povinen zaplatit tento rozdíl penězi hotově nebo platební kartou nebo je oprávněn zaplatit tento rozdíl pomocí jiné dárkové karty Mohito.
 10. Po převzetí dárkové karty Mohito zákazníkem nenese vydavatel žádnou odpovědnost za ztrátu, zneužití či odcizení dárkové karty Mohito.
 11. V případě nefunkčnosti dárkové karty nezaviněné zákazníkem bude zákazníkovi zdarma vydána karta nová. Za tímto účelem je možné navštívit jakoukoliv prodejnu Mohito na území České republiky a předat na pokladně nefunkční dárkovou kartu. Nová dárková karta bude potom vystavena nejdéle do 14 dnů.
 12. Po uplynutí doby platnosti dárkové karty Mohito nemá zákazník právo žádat jakékoliv peněžní plnění po vydavateli, a to ani v případě, že body na dárkové kartě Mohito zůstaly nevyčerpány.
 13. Zákazník v okamžiku nákupu dárkové karty Mohito prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití dárkové karty Mohito a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.
 14. Dle příslušných obecně závazných právních předpisů nepodléhá dodání (prodej) dárkové karty Mohito zákazníkovi dani z přidané hodnoty, neboť se nejedná o právní jednání podléhající dani z přidané hodnoty. Zákazník má právo, pokud o to výslovně požádá nejpozději v okamžiku dodání (převzetí) dárkové karty Mohito, aby mu vydavatel vydal doklad o zaplacení dárkové karty Mohito – nejedná se však o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.
 15. Pro veškerá ostatní práva a povinnosti, která nejsou upravena v těchto podmínkách, platí obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv bez udání důvodů.
Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.