Dāvanu kartes noteikumi

Šis nolikums (“Noteikumi”) nosaka LPP S.A. priekšapmaksas Dāvanu karšu iegādes un lietošanas noteikumus.

I. DEFINĪCIJAS

Noteikumu saturā lietotajām frāzēm un jēdzieniem ir turpmāk norādītā nozīme:

 1. Pakalpojumu sniedzējs – SIA LPP Latvia ltd, ar juridisko adresi Stacijas laukums 4, Rīga, Latvija. Vienotais reģistrācijas numurs: 40003604688
 2. Veikals – stacionāra Preču tirdzniecības vieta, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā, apzīmēta ar preču zīmi: Sinsay, Reserved, Cropp, Mohito vai House.
 3. Dāvanu karte – dāvanu kupons, kas dod tiesības veikt vienu vai vairākus pirkumus Veikalos par noteiktu summu.
 4. Klients – persona, kura Veikalā iegādājas Dāvanu karti.
 5. Lietotājs – jebkurš Dāvanu kartes turētājs, kas lieto Dāvanu karti kā norēķinu par pirkumu Veikalā.
 6. Preces – Veikalos pārdošanai piedāvātās preces.
 7. Darījums – ar Dāvanu karti veikta operācija, kas ietver visas Dāvanu kartē pieejamās summas vai tās daļas apmaiņu pret piedāvātajām Precēm.

II. DĀVANU KARTES IEGĀDE UN IZDOŠANA

 1. Dāvanu karti var iegādāties jebkurā Veikalā.
 2. Klients var iegādāties Dāvanu karti par izvēlētu summu, kas nav mazāka par EUR 10 (vārdos: desmit eiro). Dāvanu kartes iegāde iespējama tikai EUR valūtā.
 3. Dāvanu kartes vērtība ir vienāda ar tajā esošo punktu skaitu. 1 (vārdos: viens) punkts ir vienāds ar 1 EUR (vārdos: viens eiro) vērtību.
 4. Dāvanu karte Klientam tiek izsniegta papīra formātā.
 5. Apmaksu par Dāvanu karti var veikt skaidrā naudā vai ar Veikala akceptētu maksājumu karti. Apmaksu par Dāvanu karti nevar veikt, izmantojot citu Dāvanu karti.
 6. Dāvanu karti nav iespējams iegādāties ar atlaidēm.
 7. Dāvanu karte nav elektroniskais maksāšanas līdzeklis spēkā esošās likumdošanas izpratnē, kā arī nav elektroniskā maksājumu karte.
 8. Dāvanu karte nav apmaināma pret skaidru naudu (pilnībā vai daļēji).
 9. Dāvanu kartes pirkumi netiek atgriezti apmaiņā pret skaidru naudu.
 10. Veikals neizsniedz Dāvanu kartes dublikātus.
 11. Dāvanu kartes izsniegšana Lietotājam nav uzskatāma par darījumu, kas apliekams ar pievienotās vērtības nodokli attiecīgo normatīvo aktu izpratnē. Lietotājs pēc pieprasījuma Veikalam (vēlākais Dāvanu kartes izsniegšanas brīdī) ir tiesīgs tikai saņemt no Veikala rakstisku kvīti kā maksājuma apliecinājumu, kas nav kases čeks vai PVN rēķins.

III. DĀVANU KARTES DERĪGUMA TERMIŅŠ UN IZMANTOŠANA

 1. Dāvanu karti var izpirkt tikai Veikalos.
 2. Dāvanu kartē uzkrātos līdzekļus Lietotājs var daļēji vai pilnībā izmantot jebkurā Veikalā pēc savas izvēles. Atlikušos Dāvanu kartē esošos līdzekļus var izmantot citā Veikalā, nevis Veikalā, kurā Lietotājs veica pirmo Darījumu.
 3. Dāvanu karte ļauj Lietotājam pēc saviem ieskatiem Veikalos veikt vienu vai vairākus Preču pirkumus līdz Dāvanu kartē piešķirtajam limitam.
 4. Lietotājam noslēdzot Preču pārdošanas līgumu ar Veikalu, uzrādot Dāvanu karti izpirkšanai, Dāvanu kartē uzkrātie kopējie punkti tiek samazināti par punktu skaitu, kas atbilst Klientam maksājamās cenas summai.
 5. Ja Lietotāja iegādāto Preču cena ir augstāka par Dāvanu kartē esošo naudas līdzekļu summu, Lietotājam ir pienākums samaksāt cenas starpību ar citu Veikalā pieņemamu maksājuma veidu, tajā skaitā ar citu Dāvanu karti.
 6. Dāvanu karte ir derīga no tās izsniegšanas brīža Klientam Veikalā un tai nav nepieciešama Lietotāja papildu aktivizēšana.
 7. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 12 mēneši no dienas, kad Klients to iegādājies Veikalā.
 8. Veikals var atkārtoti aktivizēt Dāvanu karti pēc tās derīguma termiņa beigām tikai tad, ja Lietotājs neizmanto Dāvanu kartē atlikušos naudas līdzekļus tās derīguma laikā. Lai pagarinātu Dāvanu kartes derīguma termiņu, Lietotājam ir pienākums jebkurā izvēlētajā klātienes Veikalā iesniegt Dāvanu kartes atkārtotas aktivizēšanas pieprasījumu.
 9. Veikals ir tiesīgs atteikties no Dāvanu kartes Darījuma izpildes šādos gadījumos:
  1. Naudas trūkums dāvanu kartē,
  2. Tehniskas problēmas ar Dāvanu karti Veikalā, tai skaitā, bet ne tikai: nespēja pieslēgties Veikala IT sistēmai vai Dāvanu kartes bojājumi tādā apmērā, ka Dāvanu kartē saglabātie dati nav nolasāmi,
  3. Veikals pēc Lietotāja pieprasījuma neaktivizē Dāvanu karti pēc tās derīguma termiņa beigām.
 10. Kad Dāvanu karte tiek izpirkta un saņemto Preču vērtība ir zemāka par Dāvanu kartes pašreizējo vērtību, Lietotājs nav tiesīgs saņemt Dāvanu kartē uzkrāto līdzekļu neizmantoto daļu skaidrā naudā. Atlikusī, neizmantotā Dāvanu kartes vērtība Lietotājam ir pieejama lietošanai Dāvanu kartes derīguma termiņa laikā.
 11. Dāvanu karte ir uzrādītāja karte un to var nodot citai personai, kura kļūst par Lietotāju no tās nodošanas brīža.
 12. Lietotājam ir tiesības pārbaudīt izmantojamās Dāvanu kartes pašreizējo vērtību, tieši Veikalos.
 13. Lietotājs ir atbildīgs par Dāvanu kartes pareizu izmantošanu un drošību. Veikals nav atbildīgs par Dāvanu kartēm, kas ir nozaudētas vai bojātas vai iznīcinātas pēc to izsniegšanas Lietotājam. Ja Dāvanu karte ir nozaudēta (arī nozagta), sabojāta vai iznīcināta, to nevar aizstāt.

IV ATGRIEŠANA UN SŪDZĪBAS PAR PRECĒM, KAS IEGĀDĀTAS AR DĀVANU KARTI

 1. Veikalos, izmantojot Dāvanu karti, iegādāto Preču atgriešanas gadījumā Veikals Lietotājam atlīdzina naudu Dāvanu kartes punktu veidā, kas atbilst atgriežamo Preču cenai.
 2. Uz Dāvanu karti, kas Lietotājam izsniegta Preces atgriešanas brīdī, attiecas visi šo Noteikumu nosacījumi.
 3. Sūdzības gadījumā par Precēm, kas iegādātas Veikalos, izmantojot Dāvanu karti, Lietotājam ir Civilkodeksā noteiktās tiesības.

V SŪDZĪBAS

 1. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību, ja Dāvanu kartes summa ir neatbilstoša iemaksātajai summai vai ja Dāvanu karte ir bojāta pirms tās iegādes vai Dāvanu kartes izdošanas laikā no Veikala puses.
 2. Sūdzību var iesniegt rakstiski jebkurā izvēlētajā Veikalā, veikala darba laikā.
 3. Sūdzībā jānorāda: vārds un uzvārds, kontaktinformācija, apstākļi, kas pamato sūdzību, kā arī Lietotāja konkrēts pieprasījums saistībā ar sūdzību. Lietotājam ieteicams sūdzībai pievienot dokumentus, kas to pamato un var būt noderīgi sūdzības risināšanā.
 4. Ja sūdzībā sniegtie dati vai informācija ir jāpapildina, pirms sūdzības izskatīšanas Veikals lūgs Lietotājam, kurš iesniedz sūdzību, to papildināt norādītajā apmērā.
 5. Veikals izskata lietu 30 dienu laikā no pareizi noformētas sūdzības saņemšanas. Par sūdzības iznākumu Lietotājs tiek informēts pa e-pastu, uz Lietotāja norādīto adresi vai rakstiski. Ja sūdzība tiek noraidīta, Veikals informē Lietotāju, norādot lēmuma iemeslus.
 6. Veikals neveic dāvanu karšu piegādi ar pēcapmaksu vai norēķinu piegādes brīdī.
 7. Sūdzības gadījumā par Dāvanu karti, kas ir bojāta tādā apjomā, ka neļauj to turpmāk pareizi izmantot, Lietotājam ir pienākums iesniegt sūdzībā minēto Dāvanu karti Veikalam.
 8. Sūdzības pieņemšanas gadījumā Veikals Lietotājam izsniedz jaunu Dāvanu karti, kuras vērtība ir līdzvērtīga sūdzībā minētajā Dāvanu kartē uzkrātajiem naudas līdzekļiem. Dāvanu kartes derīguma termiņš būs vienāds ar sūdzībā minētās Dāvanu kartes datuma termiņu.
 9. Sūdzību iesniedzēja Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Veikala datu aizsardzības politiku, kas pieejama: https://www.mohito.com/lv/lv/privacy-policy

VI. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI

 1. Noteikumu saturs ir pieejams Veikalos un tīmekļa vietnēs:
  https://www.reserved.com/lv/lv/
  ,
  https://www.cropp.com/lv/lv/,
  https://www.mohito.com/lv/lv/,
  https://www.housebrand.com/lv/lv/,
  https://www.sinsay.com/lv/lv/
 2. Visus jautājumus, kas nav reglamentēti šajos Noteikumos, regulē vispārēji piemērojamie tiesību akti.
 3. Veikals patur tiesības grozīt šos Noteikumus. Grozītie noteikumi un nosacījumi būs pieejami 1. punktā norādītajās tīmekļa vietnēs un Veikalos.
 4.  Noteikumi ir spēkā no 01.08.2023.
Privātuma politikas atjauninājums!

Mēs pastāvīgi meklējam jaunus risinājumus, lai labāk apmierinātu Jūsu vajadzības, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par datu aizsardzību, tāpēc saistībā ar Pakalpojuma darbības atjaunošanu lūdzam iepazīties ar Privātuma politikas atjaunoto versiju, kurā iepazīstinām ar personas datu apstrādi, darbības jomu, kā arī Jūsu tiesībām un pienākumiem.