Język: pl

REGULAMIN KONKURSU #WeAreMohitoWomen” dla Klientek MOHITO

(„Regulamin”)

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „#WeAreMohitoWomen” zwanego dalej „Konkursem” LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-769, ul. Łąkowa 39/44, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000000078, nr NIP 5831014898, REGON 190852164, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.704.846 zł., który to kapitał zakładowy został opłacony w całości, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Konkurs trwa od 25.09.2020 do 02.10.2020 do godz. 23:59.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w NEWSLETTERZE MOHITO, wysyłanym do wszystkich subskrybujących, nie później niż w dniu 06.10.2020 do godz. 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do jednorazowego przesunięcia ogłoszenia wyników, jednak nie dłużej niż o dwa tygodnie. Informacja o wyniku Konkursu oraz Nagroda będzie przekazana zwycięzcy w prywatnej wiadomości na Instagramie.

4. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

5. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która spełnia kryteria określone w §2 oraz dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób zgodny z Regulaminem („Uczestnik”).

6.  Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu – serwisu Instagram. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany
z serwisem Instagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

7 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych, a także prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w sytuacji, gdy żadna z nadesłanych odpowiedzi nie będzie uznana przez Komisję za najlepszą.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.

10. Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z udziału w Konkursie (poprzez wiadomość prywatną na Instagramie), wskazując przyczynę wykluczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak poinformowania z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności problemów technicznych w działaniu komunikatora.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne.

12. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

15. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.

16. Informacje o Konkursie będą przekazywane poprzez profil na Instagramie @mohitofashion, www.instagram.com/mohitofashion oraz newsletter MOHITO https://www.mohito.com/pl/pl/newsletter/

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne , które posiadają dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram, posiadają aktywny profil w Serwisie Instagram z danymi podanymi zgodnie z prawdą, oraz które dysponują adresem pocztowym w Polsce,Rosji, Rumunii,  Słowacji,  Czechach, Węgrzech, Niemczech, Chorwacji, Estonii,  Litwie, Łotwie lub Ukrainie.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. Ważna Kobieta (zgodnie z § 4 poniżej) musi być osobą pełnoletnią, która posiada aktywny profil w Serwisie Instagram z danymi podanymi zgodnie z prawdą.

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) zapoznanie się z Regulaminem;

(b) prawidłowe wykonanie zadania konkursowego zawartego w § 4;

2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na:

- umieszczeniu komentarza  pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora na Instagramie @mohitofashion www.instagram.com/mohitofashion, , w którym to komentarzu Uczestnik wskaże kobietę, która jest ważna w jego życiu (w Regulaminie jako „Ważna Kobieta) oraz w sposób opisowy kreatywnie i zwięźle uzasadni, dlaczego wybrana kobieta jest ważna w jego życiu, a także oznaczy komentarz hashtagiem #WeAreMohitoWomen oraz dodatkowo oznaczy Ważną Kobietę w powyższym komentarzu (poprzez umieszczenie odnośnika do jej profilu w serwisie Instagram).

Przedstawienie lub oznaczenie więcej niż jednej kobiety, która jest dla Uczestnika ważna, automatycznie dyskwalifikuje Uczestnika z udziału w Konkursie.

2. Zostanie nagrodzona najciekawsza odpowiedź, które będzie spełniała w ocenie Komisji kryterium kreatywności i oryginalności.

3. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony decyzją Komisji.

4. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie wiadomość na www.instagram.com/mohitofashion, przy czym dopuszczalne są wyłącznie zmiany niepogarszające sytuacji Uczestników Konkursu, którzy już dokonali zgłoszenia w Konkursie.

6. Każdy Uczestnik może wykonać zadanie konkursowe wyłącznie jeden raz.

§ 5 Nagroda i zwycięzca

1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla Uczestnika, który zwyciężył, w następującej postaci (dalej jako „Nagroda”):

- Dwa kody zniżkowe na zakupy w sklepie on-line marki Mohito (https://www.mohito.com/special/store/), każdy w wysokości 200 euro (ceny brutto)  ważne przez 30 dni od dnia ich przekazania w sposób opisany w ust. 4 Uczestnikowi, który zwyciężył w Konkursie.

- W celu dokonania zakupu osoba korzystająca ze zniżki zobowiązana jest uiścić różnicę pomiędzy wartością zakupów a kwotą 200 euro. Warunkiem aktywowania zniżki jest dokonanie zakupów w kwocie co najmniej 200 euro (brutto).

Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wygranej w Konkursie przekaże jeden kod zniżkowy Ważnej Kobiecie.

2. Wyniki Konkursu  zostaną podane w newsletterze MOHITO https://www.mohito.com/pl/pl/newsletter/

3.. Nagroda zostanie przyznana decyzją Komisji. Oceniając Zadania Konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności oraz zgodnością pracy z wizerunkiem marki Mohito. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru zwycięzcy (w tym braku wyboru). Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

4. W Konkursie zostanie przyznana tylko jedna Nagroda. Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez dedykowaną wiadomość prywatną na Instagramie i w takiej formie otrzyma Nagrodę.

5. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.

7. Organizator zobowiązuje się wydać Nagrodę (tj. przesłać kody zniżkowe) w ciągu 14 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

8. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestnika, który dopuścił się takiego działania.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, pseudonim na Instagramie) na stronach internetowych Organizatora oraz na stronach serwisów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, w przypadku przyznania Uczestnikowi Nagrody.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagrody w Konkursie.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak tej zgody uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

6. W zakresie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do:

- wglądu do swoich danych,

- poprawiania i zmiany, 

- żądania zaprzestania ich przetwarzania

- wycofania zgody

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych,

- żądania usunięcia danych

- żądania ograniczenia przetwarzania danych

- żądania przekazania danych innemu administratorowi danych

- żądania udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądania zgłoszone przez uczestnika pozostają bez wpływu na dotychczas dokonane przez Organizatora czynności. Organizator ma obowiązek poinformowania Uczestnika o sposobie wykonania żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

1. Organizator przekaże dane Uczestnika, który otrzymał nagrodę do odpowiedniego urzędu skarbowego, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez czas do rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, nie dłużej niż 1 rok, za wyjątkiem danych Uczestnika, który otrzymał nagrodę – te dane będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa podatkowego.

3. Dane Uczestnika mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotowi współpracującemu z Organizatorem wyłącznie w celach związanych z Konkursem.

4. Dane Uczestnika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres: LPP S.A., Marketing MOHITO, ulica Bagrowa 7, 30-733 Kraków.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez fundatora nagrody. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 8 Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 9 Prawa autorskie i zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Uczestnik publikując pracę konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do pracy konkursowej, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie obciążone prawami osób trzecich.

2. Uczestnik publikując pracę konkursową oświadcza, iż udziela Organizatorowi licencji  do pracy konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanej w ramach Konkursu, w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy Prawo autorskie, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem publikacji pracy konkursowej.

3. Prace konkursowe Uczestników konkursu mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora ani Ważnej Kobiety lub innej osoby trzeciej ukazanej w pracy konkursowej, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Uczestnicy konkursu zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora  nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Uczestników zgłaszających pracę konkursową.

4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z pracą konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa pracy konkursowej w Konkursie.

5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej, która zawiera:           

  • treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami.
  • marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora Konkursu.
  • treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej;
  • wizerunek osób niepełnoletnich.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Zmiany wywołują skutek od dnia ich opublikowania na stronie internetowej marki Mohito.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu z ważnych przyczyn.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: [email protected] Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej marki Mohito.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected] z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

Twoje dane osobowe
są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.Mohito.com w zakładce: http://www.Mohito.com/pl/pl/terms oraz http://www.Mohito.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.