Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η προστασία των πληροφοριών και ο σεβασμός του απορρήτου σας, καθώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και την ευκολία που σας παρέχει η χρήση των ιστότοπών μας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τους κανόνες και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Όροι και ορισμοί:

 • Ιστότοπος — το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση https://www.mohito.com/gr/el/.
 • Χρήστης — ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
 • LPP — η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο (KRS) που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778 (εφεξής, «LPP»), με μετοχικό κεφάλαιο 3.708.482 PLN (πλήρως εισφερθέν), αριθ. REGON 190852164, αριθ. NIP 583-10-14-898.
 • ΓΚΠΔ — Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι:

Η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο (KRS) που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778, με μετοχικό κεφάλαιο 3.708.482 PLN (πλήρως εισφερθέν), αριθ. REGON 190852164, αριθ. NIP 583-10-14-898.

Η LPP έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων:

- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: dataprivacy@lpp.com.

Σκοποί και νομικοί λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και την προσφορά άλλων υπηρεσιών μας, όπως:

α) τη δυνατότητα χρήσης των ιστότοπών μας και των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα για την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων μας,

β) τη δυνατότητα παροχής τοπικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται στα καταστήματα της LPP και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει η LPP,

γ) την εκτέλεση τακτικών και κυκλικών προγραμμάτων προώθησης,

δ) την επεξεργασία των συναφθεισών συναλλαγών, όπως ο διακανονισμός πληρωμών και η αποστολή αγαθών,

ε) τη διασφάλιση της υποστήριξης των πελατών και της άσκησης των δικαιωμάτων τους, όπως τα δικαιώματα εγγύησης ή επιστροφής, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),

στ) την κοινοποίηση των πληροφοριών της LPP, ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων και άλλων άμεσων επικοινωνιών της LPP,

ζ) τη διασφάλιση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της σταθερότητας των υπηρεσιών μας σε όλα τα επίπεδα,

η) την αξιολόγηση και μέτρηση των δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία αγορών, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών και των ακυρώσεων από τον χρήστη,

θ) την προσφορά, παράδοση και διεκδίκηση δωροκαρτών και εκπτώσεων,

ι) την παρουσίαση από την LPP των δικών της προϊόντων βάσει των προτιμήσεών σας στον τομέα της μόδας.

Σε περίπτωση σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης και παροχής των υπηρεσιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει της συναφθείσας σύμβασης πώλησης (ήτοι, Άρθρο, 6 παράγραφος 1, εδάφιο β του ΓΚΠΔ). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το έννομο συμφέρον της LPP που απορρέει από την επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί τον νομικό λόγο (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ του ΓΚΠΔ).

2. Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

α) να αναλύεται η συχνότητα προβολής των προϊόντων στον ιστότοπο και να σας παρουσιάζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της LPP που ταιριάζουν με το ιστορικό των αγορών σας και τις προτιμήσεις σας,

β) να εξατομικεύσει τις προσφορές των εμπορικών σημάτων της LPP με βάση τα δεδομένα που μοιράζεστε,

γ) να προσαρμόζει τις προβολές της σελίδας και να δημιουργεί συστάσεις με βάση τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας.

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε δεδομένα συσκευής και δεδομένα πρόσβασης, καθώς και ανάλογα δεδομένα που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας. Η εξατομικευμένη παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο άνετα και εύκολα και εγγυάται τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων που προσφέρουμε. Με την εξατομίκευση, μπορούμε να παρουσιάσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αντιστοίχιση των προϊόντων μας στις προτιμήσεις σας είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ του ΓΚΠΔ).

3. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων

Στο πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τις δικές μας διαφημιστικές ανάγκες, προκειμένου να πράξουμε τα εξής:

α) να δημιουργούμε ομάδες-στόχους χρηστών (και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook) με κοινά ενδιαφέροντα, προσδοκίες, παρόμοια συμπεριφορά στον ιστότοπο ή αγοραστικές συνήθειες (τμηματοποίηση),

β) να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις αναφορικά με τη μόδα, τις αγοραστικές συνήθειες και τη συμπεριφορά στον ιστότοπο, καθώς και να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διεξάγουμε δραστηριότητες προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των εμπορικών σημάτων της LPP,

γ) να εντοπίζουμε και να προβλέπουμε τις τάσεις της μόδας,

δ) να δημιουργούμε προβλέψεις για ηλεκτρονικές αγορές,

ε) να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,

στ) να σχεδιάζουμε και να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης στις ομάδες-στόχους,

ζ) να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητες προώθησης των δικών μας προϊόντων και υπηρεσιών.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα προϊόντα όλων των εμπορικών σημάτων της LPP σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα τα οποία είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, καθώς και δεδομένα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μέσω πρόσθετων βημάτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ του ΓΚΠΔ).

4. Ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (δημιουργία εφαρμογών για κινητά, ανάπτυξη τεχνολογιών, εξατομίκευση των υπηρεσιών μας) και την αντιστοίχισή τους με τις προτιμήσεις σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικά, ψευδωνυμοποιημένα ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα, τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν την επίλυση προβλημάτων στις ηλεκτρονικές αγορές και είναι επωφελή για το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε τους ακόλουθους στόχους:

α) δημιουργία τεχνικών λύσεων για την εξάλειψη των προβλημάτων στην εύρεση των κατάλληλων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας,

β) βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με την εφαρμογή λύσεων αυτόματης επικοινωνίας (π.χ. chatbots),

γ) βελτιστοποίηση των εξατομικευμένων υπηρεσιών και των τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων, προώθηση των εμπορικών σημάτων της LPP και των ηλεκτρονικών αγορών,

δ) ανάπτυξη τεχνολογιών με στόχο την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των προσωπικών δεδομένων και την πρόληψη της απάτης,

ε) βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών που συνίστανται στην επιτάχυνση και απλούστευση της εκτέλεσης των συναπτόμενων συμβάσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών,

στ) συνεχή ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση της εξατομίκευσης της προσφοράς,

ζ) εφαρμογή και ανάπτυξη λύσεων που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη επίλυση προβλημάτων που θέτουν οι πελάτες,

η) πρόληψη της απάτης,

θ) ανάπτυξη και επαλήθευση λύσεων λογισμικού που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση βασικών επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και την προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες σας (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ του ΓΚΠΔ).

5. Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών

Με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την προστασία των συμφερόντων της LPP, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με τους εξής σκοπούς:

α) βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ιδίως μέσω της εφαρμογής λύσεων για ταχύτερη επίλυση προβλημάτων (αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών),

β) πρόληψη της απάτης,

γ) συμμόρφωση με την άσκηση των δικαιωμάτων του πελάτη που απορρέουν από τη σύναψη της σύμβασης (παράπονα, επιστροφές),

δ) δέουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων της LPP που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων πώλησης (τεκμηρίωση των συναλλαγών και αποθήκευση των φορολογικών εγγράφων),

ε) απόδειξη της συμμόρφωσης με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα της LPP, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

στ) διασφάλιση των αξιώσεων της LPP.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον για τη βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και, σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων απαιτείται από τη νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών), για να αποδείξουμε τη συμμόρφωσή μας με την εν λόγω νομοθεσία (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ του ΓΚΠΔ).

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 1. Προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμός φορολογικού μητρώου ή προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης (εάν εκδοθεί παραστατικό).
 3. Για την αποστολή πληροφοριών (ενημερωτικό δελτίο) σχετικά με διαφημιστικές εκστρατείες, ειδικές προσφορές, κωδικούς προσφορών: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης.
 4. Για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμός φορολογικού μητρώου ή προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης (εάν εκδοθεί παραστατικό), λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές σας στον ιστότοπο.
 5. Για την εκτέλεση συμβάσεων που συνάπτονται χωρίς την εγγραφή σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμός φορολογικού μητρώου (εάν εκδοθεί παραστατικό).
 6. Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε ορίσει: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 7. Προκειμένου να γίνονται διακανονισμοί μαζί σας για τα προϊόντα που επιστρέφετε: αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.
 8. Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: όνομα, επώνυμο, δεδομένα συναλλαγής (διεύθυνση αποστολής, παραγγελθέντα είδη), στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της οδού, του αριθμού κτηρίου, του αριθμού διαμερίσματος, του ταχυδρομικού κώδικα, της πόλης ή κωμόπολης, της χώρας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου), φωνή, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών, ενδέχεται να καταγράψουμε τηλεφωνικές κλήσεις, γεγονός για το οποίο σας ενημερώνουμε στην αρχή της κλήσης.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μόνοι σας, ακολουθώντας τη διαδικασία διαγραφής λογαριασμού στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».
 2. Να διαγράψετε τα δεδομένα σας χωρίς να αιτιολογήσετε τον λόγο. Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο.
 3. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εν όλω ή εν μέρει και για συγκεκριμένο σκοπό.
 4. Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή σε συγκεκριμένη έκταση.
 5. Να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε επίσης να κάνετε τις αλλαγές μόνοι σας αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο και μεταβείτε στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».
 6. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για το ενημερωτικό δελτίο.
 7. Να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλη οντότητα. Για τον σκοπό αυτόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, προσδιορίζοντας το όνομα και τη διεύθυνση της οντότητας στην οποία πρόκειται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας και το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων, ήτοι ποιες πληροφορίες πρόκειται να διαβιβάσουμε. Η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μόλις επιβεβαιωθεί το αίτημά σας. Αυτό είναι απαραίτητο για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των εν λόγω δεδομένων και για να επιβεβαιώσουμε ότι το αίτημα προέρχεται από εσάς.
 8. Να ενημερωθείτε σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 9. Να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή προσωπικών δεδομένων. Στην Πολωνία, η προαναφερθείσα αρχή είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διεύθυνση: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Η υποβολή αιτημάτων και η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν θα έχει καμία επίπτωση στις ολοκληρωμένες ενέργειές μας. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με την έκβαση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές σας για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία ή για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία συνδέονται με την αξιολόγηση παραπόνων ή την επιστροφή αγαθών. Η διαγραφή των δεδομένων σας δεν διακόπτει την επεξεργασία τους ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Επικοινωνίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να μας στείλετε οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις ή αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας ένα κανάλι της επιλογής σας:

 1. E-mail στη διεύθυνση: support.gr@mohito.com.
 2. Τηλεφωνική κλήση στο: +30 21 1234 3858 (το κόστος εξαρτάται από τον πάροχο).
 3. Φόρμα επικοινωνίας διαθέσιμη στον ιστότοπο.
 4. Επιστολή προς: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Πολωνία

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για τις εξής περιόδους:

α) για το διάστημα που υπάρχει ο λογαριασμός σας στον ιστότοπο,

β) για το διάστημα που απορρέει από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (δεδομένα συναλλαγών), ήτοι 5 έτη από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο προέκυψε η φορολογική μας υποχρέωση,

γ) για το διάστημα που απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (σε οποιαδήποτε μορφή), ήτοι 2 έτη από κάθε επαφή,

δ) για τη διάρκεια των προωθητικών ενεργειών (ενημερωτικό δελτίο), μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας,

ε) για τη διάρκεια των δραστηριοτήτων άμεσης προώθησης των προϊόντων μας, μέχρι την αποτελεσματική και νόμιμη αντίρρησή σας,

στ) για όσο διάστημα αναμένετε την ειδοποίηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, ήτοι όχι περισσότερο από 6 μήνες μετά από το αίτημά σας,

ζ) για το διάστημα των στατιστικών εργασιών, της άσκησης αξιώσεων ή της υπεράσπισης έναντι αξιώσεων (π.χ. καταγγελιών), ήτοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για αντίστοιχη αξίωση που απορρέει από τις διατάξεις του νόμου.

Μεταβίβαση της επεξεργασίας δεδομένων ή διαβίβαση δεδομένων

Μεταφέρουμε τα δεδομένα σας για επεξεργασία στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στους συνεργάτες μας και στις εταιρείες του Ομίλου LPP. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ενδεικτικά το προσωπικό των αποθηκών και των φυσικών καταστημάτων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής ή αναλυτικών υπηρεσιών (π.χ. που συνδέονται με την προετοιμασία εξατομικευμένης παρουσίασης προϊόντων ή την τμηματοποίηση χρηστών), παρόχους υπηρεσιών cloud (π.χ. μέσω της χρήσης λογισμικού στους διακομιστές των παρόχων), μέρη που αποστέλλουν αλληλογραφία που προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (ενημερωτικό δελτίο). Παρέχουμε επίσης δεδομένα σε οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτεται στον ιστότοπο, π.χ. σε εταιρείες ταχυμεταφορών και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Οι εν λόγω φορείς καθίστανται υπεύθυνοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων από τη στιγμή της κοινοποίησης των προαναφερθέντων. Ο κατάλογος των έμπιστων συνεργατών στους οποίους διαβιβάζουμε ή με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμος ΕΔΩ .

Εκτός από τους στόχους που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους ή σε άλλες οντότητες. Κατά συνέπεια, δεν θα λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό πέρα από το δικό μας. Δεν παρέχουμε υπηρεσίες προώθησης σε τρίτους.

Εγγυόμαστε την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τη χρήση αποτελεσματικών και κατάλληλα επιλεγμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ

Ενώ ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας χρησιμοποιεί τα εργαλεία που υποστηρίζουν τις καθημερινές μας λειτουργίες και τα οποία παρέχονται, για παράδειγμα, από την Google, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ή σε άλλη χώρα στην οποία μια οντότητα που συνεργάζεται με αυτήν διατηρεί εργαλεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Η ορθή διασφάλιση των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ διασφαλίζεται με εξωτερικές συμβάσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Εμπορικές πληροφορίες — Ενημερωτικό δελτίο

Μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο παρέχοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Δίνοντας αυτά τα δεδομένα συμφωνείτε να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες που προέρχονται αποκλειστικά από τη LPP (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γραπτό μήνυμα). Σας ενημερώνουμε για προσφορές, τάσεις, ειδικές προσφορές, εκπτώσεις και εκπτωτικά κουπόνια (για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας σε έμπιστους συνεργάτες μας), καθώς και για ημιτελείς αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Ενδέχεται, επίσης, να σας ζητηθεί να εκφράσετε τη γνώμη σας μέσω ερευνών.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνουμε σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: support.gr@mohito.com.

Ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων

Κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε ορίσει. Όταν ένα προϊόν είναι διαθέσιμο, θα λαμβάνετε ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Τα προσωπικά δεδομένα δίνονται ελεύθερα, αλλά είναι απαραίτητα αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ιστότοπους και από κινητές συσκευές

Για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών προς εσάς (όπου αυτό είναι απαραίτητο ή προκύπτει από το δικό μας έννομο συμφέρον ή τρίτων), έχουμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε και να καταχωρούμε αυτόματα δεδομένα που μεταδίδονται στον διακομιστή από προγράμματα περιήγησης ή συσκευές σας (π.χ. για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής ή την ασφάλεια άλλων Χρηστών). Τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. cookies, μια διεύθυνση IP, παραμέτρους λογισμικού και υλικού, ιστοσελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε, έναν αριθμό ταυτότητας κινητής συσκευής, πληροφορίες χρήσης εφαρμογών και άλλα δεδομένα σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα που χρησιμοποιείτε. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών υποστηρίζει την ορθή λειτουργία των ιστοσελίδων και σας επιτρέπει την άνετη χρήση και την πλήρη πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα πληροφορικής τα οποία επιτρέπουν την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Αποθηκεύονται στις τελικές σας συσκευές. Τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής και την κατάλληλη προσαρμογή της εμφάνισης του ιστότοπου στις προτιμήσεις σας. Τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να συνδεθείτε σωστά στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες χωρίς διακοπές. Τα cookies μας ενημερώνουν για τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο, αλλά δεν επιτρέπουν την πλήρη ταυτοποίησή σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τους εξής σκοπούς:

α) να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου στις προτιμήσεις σας και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των ιστότοπων,

β) να ετοιμάσουμε στατιστικά στοιχεία που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και να σας παρουσιάσουμε περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας αναφορικά με τη μόδα,

γ) να διατηρήσουμε τη συνεδρία ενεργή,

δ) να σας παρέχουμε περιεχόμενο μάρκετινγκ για τα προϊόντα μας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μεταβείτε ΕΔΩ

Σύνδεση με λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε να εγγραφείτε στους ιστότοπούς μας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σύνδεσης μέσω του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Google κλπ.). Ο τρόπος εγγραφής ή σύνδεσης εξαρτάται από εσάς. Η σύνδεσή σας πιστοποιείται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπροσθέτως, λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το εύρος των δεδομένων που μας παρέχονται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για δεδομένα που απαιτούνται και επαρκούν για την ταυτοποίησή σας και για την ασφαλή δημιουργία ενός λογαριασμού στους ιστότοπούς μας. Τα δεδομένα προέρχονται από το δημόσιο προφίλ σας και περιλαμβάνουν κυρίως το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Δεν έχουμε καμία εξουσιοδότηση για τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως για την ανάρτηση οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, μεταβείτε στην πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου (π.χ. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ή Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ).

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, δεν μας ενημερώνει για τη διαγραφή του λογαριασμού σας στον εν λόγω ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και για την απόφασή σας να μην συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού αυτού. Για τον λόγο αυτόν, τα δεδομένα σας που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεση θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας. Όσο είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μόνοι σας, ξεκινώντας τη διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού σας στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».

Ακόμη και αν διαγράψετε τα δεδομένα σας, δεν παύουμε απαραίτητα την επεξεργασία τους, καθώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές σας για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία ή προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγοντας στοιχεία που συνδέονται με την αξιολόγηση καταγγελιών ή την επιστροφή αγαθών.

Facebook Custom Audience

Με τη χρήση του εργαλείου Facebook Custom Audience, ενδέχεται να υποβάλουμε μια ασφαλή βάση δεδομένων με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμούς τηλεφώνου των πελατών μας σε εργαλεία του Facebook. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Facebook ή άλλων ιστότοπων από τον όμιλο Meta και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας είναι ο ίδιος με αυτόν που υποβάλατε κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς τους ιστότοπους, ενδέχεται να σας παρουσιαστούν χορηγούμενα μηνύματα σχετικά με τις προσφορές, τις τάσεις, τις ειδικές προσφορές, τις εκπτώσεις ή τα εκπτωτικά κουπόνια μας. Με αυτό το εργαλείο, δεν θα διαβιβάσουμε διαφημιστικές πληροφορίες απευθείας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνοι σας τη λειτουργία επαναληπτικής προώθησης «Προσαρμοσμένα Κοινά» στις ρυθμίσεις των διαφημίσεων. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μη τυποποιημένες ομάδες-στόχους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://el-gr.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Πρόσθετο του Facebook

Ο ιστότοπός μας περιέχει ένα πρόσθετο του Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, ΗΠΑ). Το πρόσθετο του Facebook στον ιστότοπό μας επισημαίνεται με το λογότυπο του Facebook. Αυτό το πρόσθετο θα σας συνδέσει απευθείας με το προφίλ μας στον διακομιστή του Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook μαθαίνει ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας από τη διεύθυνση IP σας.

Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ενώ είστε συνδεδεμένοι στο προφίλ σας στο Facebook, το Facebook θα καταγράψει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη. Ακόμη κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι, το Facebook είναι σε θέση να λάβει πληροφορίες για τη διεύθυνση IP. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Facebook δεν μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων. Ο σκοπός και το εύρος των δεδομένων που συλλέγονται από το Facebook δεν μας είναι γνωστά.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε με το Facebook ή διαβάστε τους όρους χρήσης του: https://www.facebook.com/about/privacy/ . Εάν δεν θέλετε να μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με το Facebook, σας συνιστούμε να αποσυνδεθείτε πρώτα από τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Facebook Pixel

Οι ιστοσελίδες μας περιλαμβάνουν το Facebook Pixel, ώστε να μπορούμε να διαφημίζουμε προϊόντα των εμπορικών μας σημάτων με βάση τα ενδιαφέροντά σας κάθε φορά που επισκέπτεστε το Facebook ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να λάβετε μια εξατομικευμένη διαφήμιση, ώστε ο ιστότοπός μας και τα προϊόντα που προσφέρουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λαμβάνοντας τέτοια δεδομένα, είμαστε επίσης σε θέση να μετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των εξατομικευμένων διαφημίσεων και να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα, καθώς δεν λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη. Τα δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από το Facebook, γι' αυτό και είναι δυνατή η σύνδεσή τους με το σωστό προφίλ χρήστη. Το Facebook χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, μεταβείτε στο Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ . Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνοι σας τη λειτουργία επαναληπτικής προώθησης «Προσαρμοσμένα Κοινά» στις ρυθμίσεις των διαφημίσεων. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Facebook.

Pixel και παρόμοιες τεχνολογίες

Οι συνεργάτες των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε ενδέχεται να τοποθετήσουν το λεγόμενο «pixel» στους ιστότοπούς μας. Με τη χρήση του «pixel» ή μιας παρόμοιας τεχνολογίας, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές των συνεργατών μας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας. Η τοποθέτηση του «pixel» απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε κατά την αποδοχή των διαφημιστικών cookies. Οι συνεργάτες μας μπορούν να αντιστοιχίσουν τις ειδικές προσφορές που εμφανίζονται για τα προϊόντα μας με τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας, οι οποίες καθορίζονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στους συνεργάτες μας κατά τη διάρκεια της χρήσης των ιστότοπων από εσάς.

Κατά συνέπεια, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο για τα προϊόντα μας, ώστε να είναι πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας. Λαμβάνοντας τέτοια δεδομένα, είμαστε επίσης σε θέση να μετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των εξατομικευμένων διαφημίσεων και να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους συνεργάτες μας είναι διαθέσιμες ΕΔΩ .

TikTok Pixel

Οι ιστότοποί μας περιέχουν το TikTok Pixel, με αποτέλεσμα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο του TikTok, να σας παρουσιάζονται διαφημίσεις προϊόντων από τις μάρκες μας που βασίζονται στα ενδιαφέροντά σας. Κατά συνέπεια, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε εξατομικευμένες διαφημίσεις των προϊόντων μας, οι οποίες είναι όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσες για εσάς και ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λαμβάνοντας τέτοια δεδομένα, είμαστε επίσης σε θέση να μετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των εξατομικευμένων διαφημίσεων και να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα, καθώς δεν λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη. Τα δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από το TikTok, γι' αυτό και είναι δυνατή η σύνδεση με το σχετικό προφίλ χρήστη. Το TikTok χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings .

Πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ της επωνυμίας LPP στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαθέτουμε προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (εφεξής, «μέσα κοινωνικής δικτύωσης»), όπου δημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα των εμπορικών σημάτων μας. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη συμπεριφορά σας με cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες και κατά τη διάρκεια κάθε αλληλεπίδρασης με τα προφίλ μας. Το πλήρες πεδίο εφαρμογής και οι σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθορίζονται από τους διαχειριστές τους.

Εάν επισκέπτεστε τα προφίλ μας, αποκτούμε πρόσβαση σε γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και δημογραφικά δεδομένα (όπως ηλικία, φύλο, περιοχή) που δημιουργούνται από τους διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την ανάρτηση στα εν λόγω προφίλ, για τις πληροφορίες που αναρτούν οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών μηνυμάτων, και για την επικοινωνία στους συγκεκριμένους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το Facebook και το Instagram διαχειρίζονται από τη Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία («Facebook»).

Το YouTube διαχειρίζεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Καλιφόρνια, ΗΠΑ.

Το Pinterest διαχειρίζεται από την Pinterest Inc., 550 Brannan St, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ.

Εάν έχετε λογαριασμό σε συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν οριστεί ως δημόσιες με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους άλλους χρήστες του ιστότοπου.

Όταν επισκέπτεστε το προφίλ μας, ο διαχειριστής του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας και των ενεργειών που πραγματοποιείτε. Οι πληροφορίες συλλέγονται, για παράδειγμα, για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου. Τα στατιστικά στοιχεία περιέχουν μόνο ανώνυμα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες που επισκέπτονται το προφίλ και δεν μπορούν να συνδεθούν με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προετοιμασία, για παράδειγμα, στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου.

Λόγω των στατιστικών του ιστότοπου που δημιουργούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τα προφίλ μας και ποιο από το αναρτημένο περιεχόμενο είναι το πιο δημοφιλές. Με αυτές τις πληροφορίες, βελτιώνουμε τα προφίλ μας, αντιστοιχίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόμενο που αναρτούμε στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Οι διαχειριστές του κάθε ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό τη δημιουργία στατιστικών ιστότοπου. Κατά συνέπεια, έκαστος διαχειριστής υποχρεούται να σας ενημερώνει για κάθε θέμα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου και για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικότητας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως μέσω της τμηματοποίησης των χρηστών και των δραστηριοτήτων που μας επιτρέπουν να αντιστοιχίσουμε σωστά τα προϊόντα που προσφέρουμε στις ανάγκες σας (σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στους όρους χρήσης των εν λόγω ιστότοπων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων που σχετίζονται με τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου και για τη δυνατότητα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων απευθείας σε αλληλεπιδράσεις με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταβείτε στη διεύθυνση:

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy?hl=el

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/el/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=el

Δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων από την Google Analytics

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς ανάλυσης υπηρεσιών ιστού της Google Inc. («Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ»): Google Analytics, Google Double Click και Google Tag Manager. Το Google Analytics, το Google Double Click και το Google Tag Manager χρησιμοποιούν cookies για την ανάλυση του τρόπου χρήσης των ιστότοπων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies διαβιβάζονται σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ και αρχειοθετούνται.

Εάν η λειτουργία ανωνυμοποίησης IP είναι ενεργοποιημένη ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η IP χρήστη συντομεύεται από την Google. Αυτό ισχύει για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη που αναφέρονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται στον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου συντομεύεται. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP είναι ενεργή στον ιστότοπό μας.

Κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του ιστότοπου, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και για την προετοιμασία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που κοινοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν διατηρείται μαζί με άλλα δεδομένα της Google.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics προκειμένου να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας, να τον βελτιώσουμε και να σας παρουσιάσουμε ελκυστικά προϊόντα των εμπορικών μας σημάτων.

Διαφημίσεις Google

Στο πλαίσιο της χρήσης των εργαλείων Google Ads, τα δεδομένα σας μπορούν να αποσταλούν σε άλλους συνεργάτες και παρόχους της LPP. Ο σκοπός της χρήσης του Google Ads είναι η προώθηση προϊόντων των εμπορικών σημάτων μας μέσω διαφημίσεων της Google σε εξωτερικούς ιστότοπους. Βάσει των δεδομένων που λαμβάνουμε από τις διαφημιστικές εκστρατείες, μπορούμε να προσδιορίσουμε το ποσοστό επιτυχίας των προωθητικών μας ενεργειών. Αυτό το επιτυγχάνουμε εμφανίζοντας μόνο διαφημίσεις που συνάδουν με τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας, ενώ σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας ώστε να τον κάνουμε πιο ελκυστικό για εσάς. Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Google, ήτοι μέσω των Google Ads, θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ένα cookie, το οποίο όμως δεν επιτρέπει την πλήρη ταυτοποίησή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να αφορούν την προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων σε ιστότοπους, στη μηχανή αναζήτησης της Google και μέσω των υπηρεσιών των συνεργατών της Google. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Google, η Google μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Google ή δεν έχετε συνδεθεί, η Google μπορεί επίσης να αποθηκεύσει τη διεύθυνση της IP σας.

Αντιστοιχία πελατών Google Ads

Με τη χρήση του εργαλείου Google Ads Customer Match, ενδέχεται να υποβάλουμε μια ασφαλή βάση δεδομένων με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμούς τηλεφώνου των πελατών μας σε εργαλεία της Google. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης π.χ. του YouTube, του Gmail ή άλλων ιστότοπων του ομίλου Google και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός του τηλεφώνου σας είναι ο ίδιος με αυτόν που υποβάλατε κατά την επίσκεψή σας σε ιστότοπους του ομίλου Google, ενδέχεται να σας παρουσιαστούν χορηγούμενα μηνύματα σχετικά με τις προσφορές, τις τάσεις, τις ειδικές προσφορές, τις εκπτώσεις ή τα εκπτωτικά κουπόνια μας. Με αυτό το εργαλείο, δεν θα διαβιβάσουμε διαφημιστικές πληροφορίες απευθείας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού του τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με την καθιερωμένη λίστα πελατών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263?hl=el

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Χρησιμοποιούμε μηχανισμούς ανάλυσης διαδικτυακών υπηρεσιών της πλατφόρμας μάρκετινγκ της Google, όπως Display & Video 360, Campaign Manager 360 και Search Ads 360. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν την ετικέτα Floodlight DV360 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών και διαφημιστικών εκστρατειών των εμπορικών σημάτων μας. Σκοπός είναι η βελτιστοποίηση της προβολής ορισμένων διαφημίσεων υπέρ εκείνων που ανταποκρίνονται σωστά στις προτιμήσεις ή τα γούστα σας αναφορικά με τη μόδα. Το εργαλείο καθιστά δυνατή τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ, καθώς και πληροφοριών με βάση τη συμπεριφορά σας στους ιστότοπους τρίτων. Η Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να καταγράψει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και μπορεί έτσι να αποτρέψει την εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Επιπλέον, η Google μπορεί να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά cookie για να καταγράφει μετατροπές που σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επώνυμα ή διευθύνσεις κατοικίας. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησής σας να συνδέεται αυτόματα με τον διακομιστή της Google.

Στόχος μας είναι να σας παρουσιάσουμε εκείνα τα προϊόντα των εμπορικών σημάτων μας που συνάδουν με τα ενδιαφέροντά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα μάρκετινγκ της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις διαφημίσεις Bing Ads της Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ). Ως αποτέλεσμα, ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας μόλις επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας μέσω του Microsoft Bing, το οποίο προωθεί τα προϊόντα των εμπορικών σημάτων μας. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των διαφημίσεων Microsoft Bing Ads έχουν σκοπό το μάρκετινγκ και τη βελτιστοποίηση όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Τα αποθηκευμένα cookies καταχωρούν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα των εμπορικών σημάτων μας για τα οποία ενδιαφέρεστε. Τα cookies καθιστούν δυνατή τη σαφή ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας ως χρήστη του ιστότοπού μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Microsoft Bing, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Εξαίρεση από τα εργαλεία μάρκετινγκ.

Εξαίρεση από τα εργαλεία μάρκετινγκ

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η επιλογή σας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πλήρη χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των δεδομένων χρήσης του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που συλλέγονται από τα cookies και τη διαβίβασή τους στην Google, καθώς και την κοινή χρήση τους από την Google, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε εξατομικευμένες παρουσιάσεις των προϊόντων μας ή διαφημίσεις από τους συνεργάτες μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λύσεις:

 1. Να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, απενεργοποιώντας τα cookies τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική για τα cookies.
 2. Να απενεργοποιήσετε τα cookies για την Παρακολούθηση Μετατροπής, δηλαδή να απενεργοποιήσετε τα cookies από τον τομέα «www.googleadservices.com», https://adssettings.google.gr/anonymous?hl=el. Οι ρυθμίσεις αυτές θα διαγραφούν μετά τη διαγραφή των cookies.
 3. Να απενεργοποιήστε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις που αποτελούν μέρος της καμπάνιας «About Ads» στο http://www.aboutads.info/choices. Οι ρυθμίσεις αυτές θα διαγραφούν μετά τη διαγραφή των cookies.
 4. Να επιλέξετε μόνιμη απενεργοποίηση στον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στο http://www.google.com/settings/ads/plugin. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
 5. Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ της Criteo επιλέγοντας την ένδειξη https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μπορεί να αλλάξουν, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου στο μέλλον. Θα ανακοινώνουμε τις νέες εκδόσεις του εγγράφου στον ιστότοπο. Το έγγραφο παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Αναθεωρήσαμε τις παραπάνω πληροφορίες στις 28.07.2023

Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου!

Αναζητούμε συνεχώς νέες λύσεις για να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας. Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και φροντίζουμε για την προστασία των πληροφοριών σας. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την ενημέρωση της λειτουργίας του ιστοτόπου, σας ζητάμε να διαβάσετε τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, όπου παρουσιάζουμε τις αρχές χειρισμού των προσωπικών δεδομένων, το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που σχετίζονται με αυτά.