PANASZOK

Kérjük annak szíves tudomásulvételét, hogy a visszaküldött csomagok jelentős száma miatt a visszárúk kezelése terén késedelem léphet fel. A kialakult helyzet miatt elnézését kérjük.

 

Panaszkezelés

 a megrendelés tárgya minden esetben hibátlan termék kell legyen. A termék hibája esetén ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, ugyanazon hiba miatt azonban kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Szavatossági igényét postai úton, online (link a panaszhoz), ügyfélszolgálatunknál vagy bármelyik Mohito üzletben előterjesztheti. Panaszát 5 munkanapon belül elbíráljuk.

 a Mohito a bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti az  ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a szavatossági igény rendezését szolgáló kezeléséhez; a termék megnevezését, vételárát, teljesítésének időpontját; a szavatossági igény bejelentésének időpontját; a hiba leírását; a szavatosság alapján érvényesíteni kívánt jogot, továbbá az igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát.

A Mohito törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.amennyiben úgy érzi, hogy a Mohito nem járt el megfelelően, panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Budapest főváros kormányhivatala fogyasztóvédelmi felügyelősége székhelye: 1052 budapest, városház utca 7., postacím: 1364 budapest, pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116,

Budapesti békéltető testület székhelye: 1016 budapest, krisztina körút 99. Iii. Emelet 310., levelezési cím: 1253 budapest, pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131,

Illetve igényével bírósághoz is fordulhat vagy az online vitarendezési felületet az alábbi odr linken érheti el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=hu

Termékhibával kapcsolatos reklamációt a vásárlás időpontjától számított két éven belül lehet benyújtani. A webáruházban vásárolt termékekkel kapcsolatos reklamáció kétféle módon nyújtható be:

A választott magyarországi Mohito áruházban – egyszerűen vigye be az áruházba a kifogásolt terméket a vásárlást igazoló nyugtával együtt, és töltse ki a reklamációs űrlapot.

Reklamációját legegyszerűbben bármely magyarországi Mohito áruházban teheti meg. Vigye be az áruházba a kifogásolt terméket és a vásárlást igazoló dokumentumokat – nyugta, számla vagy a megrendelés visszaigazolását – amelyek lehetővé teszik számunkra az adott termék azonosítását.

Reklamációját a webáruházon keresztül is benyújthatja, az alábbi instrukciók szerint:

- töltse ki a fiókjából elérhető online termékvisszaküldési űrlapot

- csomagolja be a terméket, és a szállítási díjat előre megfizetve küldje azt el az alábbi címre:

MOHITO - LPP
GLS Európa u. 2.
1444 GLS warehouse

A csomag beérkezésétől számított 14 napon belül reklamációját kivizsgáljuk, és visszajelzést küldünk.  Ha a reklamációt elfogadjuk, a termék értékét két napon belül visszafizetjük a bankszámlájára vagy kártyájára.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 
(a 45/2014. (ii. 26.) Korm. Rendelethez tartozó melléklet alapján)

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet ön a kellékszavatossági jogával? Ön a ...22 hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a polgári törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....23, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ....24 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már ön köteles bizonyítani, hogy az ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén ön - választása szerint - az 1. Pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

A Mohito a fenti szavatosságot vállalja, a termékekért jótállást azonban jogszabályi kötelezettség hiányában nem vállal.

Elállási/felmondási jog tájékoztató (a 45/2014. (ii. 26.) Korm. Rendelethez tartozó melléklet alapján)

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”.

Ha ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: LPP Hungary Kft., MOHITO Corvin Plaza 1082 Budapest, Futó u. 37.
support.hu@mohito.com

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) 
A visszatérítés során visszautalásos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag önt semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, „a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Személyes adatait
biztonságban tartjuk.

Kedves
Vásárlónk,

Személyes adatai védelmében, melyekkel megbízott minket, az Európai Parlament
és az Európai Tanács 2016 április 27-én meghozott 2018 május 25-től életbe lépő
2016/679 rendelkezése alapján értesítjük, hogy biztonsága érdekében bizonyos
változtatokat eszközlünk az online webáruházunkban, amely oldal érintett az
ilyen adatok kezelésében és védelmében.

Online shoppunk számára új Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi
nyilatkozatot hoztunk létre, mindkét dokumentum elérhető 2018 május 25-étől,
amelyeket honlapunkon a következő címeken érhet el: www.Mohito.com/hu/hu/, Felhasználási
feltételek: https://www.Mohito.com/hu/hu/terms,
Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.Mohito.com/hu/hu/privacy-policy.

Ezen oldalakra, vagy Online webáruházunk Felhasználási feltételei-hez, vezető
hivatkozás minden olyan felületen elérhető lesz, ahol személyes adatait megadja
vagy oldalunk böngészése közben.

A szóban forgó szabályozás szerint, túl azon, hogy adataihoz hozzáférhet, azokat módosíthatja vagy törölheti, egyéb jogokat is ad a Szabályozás, mint pl. joga van kérni adatai törlését, visszavonhatja adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, és korlátozhatja az adatfeldolgozást. Oldalunkat az új
adatvédelmi szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki, adatai továbbra is
biztonságban vannak.

Bármilyen kérdése vagy kételye merül fel a fent elmondottakkal kapcsolatosan
kérjük lépjen velünk kapcsolatba.