Omnichannel - online nákup v kamennej predajni

Zmluvné podmienky poskytovania služby Omnichannel

 

1. Nasledujúce zmluvné podmienky (v tomto dokumente uvádzané ako „zmluvné podmienky“) definujú pravidlá poskytovania služby Omnichannel, pričom táto služba pozostáva z doručovania tovaru, ktorý si objedná zákazník, v obchode značky Mohito s pomocou personálu do lokality špecifikovanej zákazníkom.

2. Zmluvné podmienky sa vzťahujú len na predaj tovaru v obchodoch značky Mohito nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky s výnimkou outletových obchodov.

3. Vysvetlenie pojmov používaných v zmluvných podmienkach:

a) Predávajúci – LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S

b) Obchod – obchod značky Mohito nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky

c) Tovar – akýkoľvek predajný tovar dostupný v čase realizovania objednávky na predaj v obchode v akejkoľvek inej veľkosti/ rozmere.

d) Zákazník – osoba kupujúca tovar/zaujímajúca sa o kúpu tovaru

e) Omnichannel – služba, ktorú poskytuje predávajúci a ktorá zákazníkovi umožňuje zakúpiť objednaný tovar na základe zmluvných podmienok uvedených v tomto dokumente

4. Zákazník môže službu Omnichannel využiť len vtedy, keď nie je tovar, o ktorý má záujem, dostupný v požadovanej veľkosti medzi tovarom v obchode, v ktorom sa zákazník aktuálne nachádza. Službu Omnichannel nie je možné využívať na doručovanie tovaru dostupného v obchode v čase, keď sa v ňom nachádza zákazník.

5. Službu Omnichannel možno poskytovať v prípade, ak je tovar, ktorý zákazník požaduje v príslušnej veľkosti, dostupný v distribučných skladoch predajcu.

6. Platba za tovar bude zrealizovaná hneď po vytvorení objednávky v obchode, na pokladni obchodu a to: v hotovosti, kartou, alebo darčekovou poukážkou Mohito. Zákazník obdrží pokladničný doklad na ktorom bude vyznačené číslo jeho objednávky. Objednávka bude spracovaná až po jej zaplatení.

7. Tovar objednaný Zákazníkom sa doručí jedným z nasledujúcich spôsobov podľa výberu zákazníka:

a) Do určeného obchodu značky Mohito na území Slovenskej republiky, v ktorom si ho osobne prevezme zákazník – osobné prevzatie v obchode.

b) Prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresu určenú zákazníkom. Kuriérsku spoločnosť určuje predávajúci.

8. Náklady na dopravu:

- do určeného obchodu značky Mohito – 0,00 €

- kuriérom na adresu určenú zákazníkom – 3,95 €, pre objednávky do hodnoty 37 €

- kuriérom na adresu určenú zákazníkom – 0,00 €, pre objednávky nad 37 €

Tovar objednaný prostredníctvom služby Omnichannel je predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.

Náklady na dopravu je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu spoločne s kúpnou cenou tovaru.

9. Na účely doručenia, na základe zmluvných podmienok uvedených v tomto dokumente, poskytne zákazník predávajúcemu tieto údaje potrebné na doručenie:

a) V prípade osobného prevzatia v obchode – meno, priezvisko, telefónne číslo.

b) V prípade doručenia kuriérom – meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa, na ktorej si zákazník prevezme objednaný tovar.

Tieto údaje sú potrebné na uzatvorenie a správnu realizáciu predaja. Údaje bude predávajúci spracúvať na základe podmienok uvedených v časti „Zásady spracovania osobných údajov v službe Omnichannel“.

10. Akékoľvek oznámenia týkajúce sa vybavenia objednávky v rámci služby Omnichannel sa budú odosielať v textovej správe na telefónne číslo, ktoré zákazník poskytne pri zadávaní objednávky.

11. Ak má zákazník na platforme www.Mohito.com aktívne používateľské konto, môže poskytnúť aj e-mailovú adresu. Zákazník tak bude môcť využívať funkcie dostupné na tejto platforme aj pre služby Omnichannel, a to výlučne na účely sledovania stavu objednávky. Táto možnosť neovplyvňuje skutočnosť, že služba Omnichannel sa poskytuje následne po dokončení kúpy v obchode a nie po dokončení kúpy na diaľku.

12. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne obmedziť dostupnosť služby Omnichannel bez uvedenia dôvodu.

13. Z technických príčin nie je možné pri platbe využiť výhody a zľavové poukážky vydané v rámci Mohito klubu.

14. Dokončenie kúpy využitím služby Omnichannel predstavuje uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy za prítomnosti oboch strán v obchode a neovplyvňuje práva a záväzky zákazníka týkajúce sa uskutočnenia kúpy v obchode. To konkrétne znamená, že práva zákazníka týkajúce sa vrátenia tovaru a záruky (sťažností) sa budú uplatňovať v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na predaj v obchode. Právo na vrátenie objednaného tovaru prostredníctvom služby Omnichannel sa vzťahuje na všetok tovar objednaný týmto spôsobom.

15. V prípade, ak zákazníkovi nebude doručený tovar do 7 pracovných dní, alebo v prípade akýchkoľvek otázok, sa zákazník môže obrátiť na infolinku e-shopu, tel.: +421 222 202 142, v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod.

16. Nad rámec zákona má zákazník právo vrátiť tovar, objednaný prostredníctvom služby Omnichannel, do 30 dní odo dňa predaja, ktorý je uvedený na bločku, v ktoromkoľvek obchode značky Mohito v rámci Slovenskej republiky, pričom finančné prostriedky mu budú vrátené v hotovosti, alebo na platobnú kartu. Pri vrátení je potrebné aby zákazník predložil doklad o nákupe.

Možnosť vrátenia tovaru je možné uplatniť len za podmienky, že tovar je vrátený v pôvodnom stave, nepoškodený, so všetkými visačkami a v pôvodnom obale. Vrátený tovar môže byť použitý len v súvislosti s prehliadnutím a vyskúšaním.

V prípade uplatnenia práva na vrátenie celej objednávky (t.j. všetkých produktov zahrnutých v objednávke), vráti Predávajúci Zákazníkovi celú kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie objednávky.

V prípade vrátenia časti objednávky (t.j. len niektorých produktov v objednávke), vráti Predávajúci Zákazníkovi kúpnu cenu vrátených produktov zníženú o náklady na dodanie objednávky.

17. Reklamácie takto zakúpeného tovaru je možné vybaviť štandardným spôsobom v ktoromkoľvek obchode značky Mohito v rámci Slovenskej republiky.

 

Zásady spracovania osobných údajov v službe Omnichannel

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov definujú pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov súvisiacich s objednaním a doručením tovaru v rámci služby Omnichannel v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako GDPR). Spoločnosť LPP Slovakia, s. r. o. venuje značnú pozornosť ochrane osobných údajov zákazníkov a vyvíja maximálne úsilie, aby boli spracovávané osobné údaje v bezpečí.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ (Správca údajov) – LPP Slovakia, s. r. o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S. Spoločnosť je oprávnená spracovávať osobné údaje.

2. Vysvetlenie používaných pojmov

a) Sprostredkovateľ (Spracovateľ) – subjekt poverený spoločnosťou LPP spracúvať osobné údaje zhromaždené na účely poskytovania služby Omnichannel; zoznam spracovateľov je uvedený v bode 5

b) Osobné údaje – údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré umožňujú identifikáciu danej osoby a ktoré fyzická osoba poskytne správcovi údajov na účely využívania služby Omnichannel

c) Dotknutá osoba (Zákazník, Fyzická osoba) – osoba, ktorá využíva službu Omnichannel a poskytuje osobné údaje správcovi údajov

3. Účel a zákonnosť spracúvania osobných údajov

Zákazník poskytuje správcovi údajov svoje osobné údaje na účely využívania služby Omnichannel, a teda uzavretia zmluvného vzťahu momentom zaplatenia a objednania tovaru. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,  v ktorej  vystupuje  dotknutá  osoba  ako  jedna  zo  zmluvných  strán.

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje v okamihu zadávania objednávky v obchode. Zamestnanec obchodu zadá osobné údaje prostredníctvom mobilného zariadenia do mobilnej aplikácie Store Vision. Osobné údaje sa tak spracovávajú automatizovane.

Osobné údaje, ktoré poskytne zákazník, budú správca údajov a spracovatelia zhromažďovať a spracúvať výlučne na účely poskytovania služby Omnichannel v zmysle čl. 6 , ods. 1, písm. b) GDPR.

 

4. Rozsah osobných údajov, ktoré zákazník poskytuje

a) Povinné údaje potrebné pri využívaní služby Omnichannel na osobné prevzatie tovaru v obchode:

- Meno a priezvisko

- Telefónne číslo

b) Povinné údaje potrebné pri využívaní služby Omnichannel na doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti podľa výberu predajcu:

- Meno a priezvisko

- Dodacia adresa

- Telefónne číslo

c) Voliteľné:

- E-mailová adresa, ktorá sa priradí príslušnému kontu, ak má zákazník na platforme www.mohito.com/sk/sk/používateľské používateľské konto, a zákazník tak bude môcť sledovať stav objednávky

Dôsledkom neposkytnutia povinných údajov danú službu nebude možné vykonať.

5. Sprostredkovatelia

Na účely správneho využívania služby Omnichannel prenesie správca údajov osobné údaje zákazníka nasledujúcim spracovateľom:

a) Pobočka správcu údajov LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; v súvislosti s prijatím objednávky a zhromažďovaním osobných údajov zákazníka

b) Kuriérska spoločnosť – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498

c) Kuriérska spoločnosť - Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217

6. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi má zákazník právo:

a)     na informácie naplnené týmto obsahom;

b)    na prístup k osobným údajom, požiadať správcu údajov o poskytnutie informácií o rozsahu spracovania osobných údajov;

c)     na opravu a presnosť údajov;

d)    odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, čo neovplyvní správnosť žiadnych činností vykonaných na základe poskytnutého súhlasu – zvlášť sa to týka správnosti zadaných objednávok a poskytovaných služieb;

e)     požiadať o vymazanie osobných údajov, čo neovplyvní správnosť žiadnych činností vykonaných na základe poskytnutého súhlasu – zvlášť sa to týka správnosti zadaných objednávok a poskytovaných služieb;

f)     požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov;

g)    požiadať o prenos osobných údajov subjektu, ktorý definuje zákazník;

h)    podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníka budú uchovávané po dobu 60 dní odo dňa ich poskytnutia resp. zadania do systému Store Vision. 

8. Záväzok Prevádzkovateľa

Správca údajov neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.

Správca údajov je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám prijatím vhodných opatrení.

9. Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania, obmedzenia spracúvania, odvolania súhlasu, vymazania osobných údajov, obmedzenia narušenia alebo možného narušenia dôvernosti osobných údajov by sa mali adresovať oddeleniu služieb zákazníkom správcu údajov, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Odoslaním e-mailu na adresu support.sk@mohito.com

b) Odoslaním žiadosti poštou na adresu LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

c) Telefonicky na čísle 0 800 200 200

Zákazník sa môže oboznámiť so zásadami, podmienkami spracovania osobných údajov a svojimi právami týkajúce sa spracovania osobných údajov v tomto dokumente, ktorý je umiestnený na internetovej stránke a v obchode.

Vaše osobné údaje
sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,

aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na Vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.mohito.com, v časti https://www.mohito.com/sk/sk/terms a https://www.mohito.com/sk/sk/privacy-policyOdkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.


Podľa daného nariadenia budete mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.