Pravidlá použitia darčekových kariet MOHITO

1. Výrazy použité v manuály majú nasledujúce významy:

a. Poskytovateľ: LPP Slovakia, s.r.o., IČO: 36 787 507, so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, Vl. č: 13176/S.
b. Predajňa: predajňa značky MOHITO, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a je označená symbolom pre vydávanie a prijímanie Darčekových kariet MOHITO.
c. Darčeková karta MOHITO – karta obsahujúca body a slúžiaca ako elektronický voucher pre nákup Tovaru MOHITO v Predajniach.
d. Kupujúci – osoba, ktorá na Predajni zakúpi Darčekovú kartu MOHITO.
e. Užívateľ – vlastník Darčekovej karty MOHITO a/alebo osoba nakladajúca s Darčekovou kartou MOHITO.
f. Tovar MOHITO – tovar dostupný na Predajniach, alebo prostredníctvom služby objednania tovaru Omnichannel.
g. Služba poskytovaná na predajni MOHITO – napríklad služba dodania na adresu zákazníka v rámci objednávania tovaru na predajni MOHITO (služba Omnichannel).  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu Darčekovú kartu MOHITO (s ľubovolným počtom bodov), ak Kupujúci zaplatí poskytovateľovi čiastku vo výške hodnoty uvedenej na Darčekovej karte MOHITO. Výška sumy na Darčekovej karte je neobmedzená. Darčeková karta MOHITO platí len na území Slovenskej republiky a len počas nižšie stanovenej doby platnosti.

3. Peňažné prostriedky vydané Kupujúcim za nákup Darčekovej karty MOHITO prechádzajú do vlastníctva Poskytovateľa v okamihu predaja Darčekovej karty MOHITO Kupujúcemu.

4. Hodnota Darčekovej karty MOHITO sa rovná počtu bodov na karte pričom 1 bod sa rovná 1,€.

5. V okamihu, keď Užívateľ nakúpi Tovar MOHITO s použitím Darčekovej karty MOHITO, počet bodov na jeho Darčekovej karte MOHITO sa zníži o rovnakú hodnotu, ako je cena zakúpeného Tovaru MOHITO v €.

6. Ak je cena Tovaru MOHITO nižšia ako výška bodov na Darčekovej karte MOHITO, nevyčerpané body na Darčekovej karte MOHITO zostávajú na ďalšie použitie.

7. Darčeková karta MOHITO nie je platobná karta a nie je možné ju vymeniť za hotovosť.

8. Darčeková karta MOHITO je platná najdlhšie po dobu 12 mesiacov od dátumu jej zakúpenia. Doba platnosti nemôže byť predĺžená.

9. Darčekovú kartu MOHITO je možné využívať len po jej aktivácii a len v Predajniach.

10. Predávať Darčekové karty MOHITO je vyhradené len Predajniam.

11. Po prevzatí Darčekovej karty MOHITO Kupujúcim nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie, poškodenie, zneužitie alebo odcudzenie Darčekovej karty MOHITO.

12. Transakcia vykonaná prostredníctvom Darčekovej karty MOHITO je platná aj v prípade, keď Užívateľ získal a/alebo nakladá s Darčekovou kartou MOHITO neoprávnene.

13. V prípade straty, zničenia, poškodenia, zneužitia alebo odcudzenia Darčekovej karty MOHITO nemá Užívateľ a/alebo Kupujúci právo voči Poskytovateľovi na reklamáciu Darčekovej karty MOHITO či právo na náhradu akejkoľvek škody, ak nie je ďalej stanovené inak.

14. Ak má Užívateľ záujem uplatniť a použiť Darčekovú kartu MOHITO, musí ju predložiť na pokladni v príslušnej Predajni, v ktorej realizuje nákup Tovaru MOHITO. 

15. Poskytovateľ je povinný informovať Kupujúceho a Užívateľa o nasledujúcom:

a. Darčekovú kartu MOHITO je možné uplatniť len v Predajniach,
b. Darčekovú kartu MOHITO nie je možné vymeniť za hotovosť,
c. platnosť Darčekovej karty MOHITO je časovo obmedzená. Po uplynutí doby platnosti nie je možné predĺžiť platnosť Darčekovej karty MOHITO.

Poskytovateľ má právo odmietnuť prijatie Darčekovej karty v nasledujúcich prípadoch:

a. Darčeková karta MOHITO je po dobe platnosti,
b. Darčekovú kartu MOHITO nie je možné z technických dôvodov použiť. Jedná sa najmä o tieto prípady:
     i. Nie je možné ju pripojiť k počítačovému systému Poskytovateľa,
     ii. poškodenie Darčekovej karty MOHITO neumožňuje načítať konkrétne data.
c. Poskytovateľ má dôvodné pochybnosti o tom, že Užívateľ nakladá s Darčekovou kartou MOHITO oprávnene.  

16. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia Darčekovej karty MOHITO, z dôvodov, ktoré nemôže Poskytovateľ ovplyvniť. Jedná sa najmä o dočasnú stratu elektronického alebo internetového spojenia na Predajni.

17. Po uplynutí doby platnosti Darčekovej karty MOHITO nemá Užívateľ právo žiadať akékoľvek peňažné plnenie od Poskytovateľa a to ani v prípade, ak body na Darčekovej karte MOHITO zostali nevyčerpané.

18. V prípade, keď je cena zakúpeného Tovaru MOHITO vyššia ako počet bodov na Darčekovej karte MOHITO, je Užívateľ povinný zaplatiť tento rozdiel v hotovosti alebo platobnou kartou alebo je oprávnený zaplatiť tento rozdiel s použitím inej Darčekovej karty MOHITO.

19. V prípade poškodenia Darčekovej karty z dôvodov, ktoré nie sú závislé od osoby Kupujúceho a/alebo Užívateľa má Užívateľ právo reklamovať takéto poškodenie u Poskytovateľa na Predajni. V prípade uznania reklamácie Poskytovateľom bude Kupujúcemu a/alebo Užívateľovi vystavená nová Darčeková karta MOHITO s rovnakým počtom bodov a platnosťou, ako mal k dispozícii na reklamovanej Darčekovej karte MOHITO.

20. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu/Užívateľovi písomné vyjadrenie k reklamácii Darčekovej karty v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Užívateľom.

21. Reklamácie Darčekových kariet MOHITO sa vybavujú len počas prevádzkovej doby Predajní a nová Darčeková karta MOHITO môže byť vydaná len počas prevádzkovej doby tej Predajne, v ktorej Užívateľ uplatnil reklamáciu.

22. V prípade požiadavky kupujúceho na výmenu Tovaru MOHITO, v rámci lehoty určenej Poskytovateľom bez ohľadu na to či tento Tovar MOHITO bol zakúpený s použitím Darčekovej karty MOHITO alebo nie, obdrží Kupujúci a/alebo Užívateľ novo vydanú Darčekovú kartu MOHITO obsahujúcu množstvo bodov, ktoré zodpovedá hodnote vráteného tovaru MOHITO avšak len vtedy, ak s týmto postupom Kupujúci a/alebo Užívateľ súhlasí. Takto vydaná Darčeková karta MOHITO má platnosť 12 mesiacov od dátumu vydania. Tento postup nebude uplatnený v prípade ak Kupujúci zrealizuje výmenu tovaru okamžite na Predajni.

23. Kupujúci v okamihu nákupu Darčekovej karty MOHITO prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty MOHITO a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať. Užívateľ v okamihu získania Darčekovej karty MOHITO prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty MOHITO a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať.

24. Užívateľ zakúpením Tovaru MOHITO na základe Darčekovej karty MOHITO súhlasí s realizovaním transakcie v takom rozsahu, v akom ho umožňujú podmienky použitia Darčekových kariet MOHITO vydaných Poskytovateľom.

25. Darčeková karta môže byť použitá výlučne v predajniach MOHITO na území Slovenskej republiky na úhradu ceny tovaru do výšky aktuálneho limitu na darčekovej karte.

26. Pre ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, platia všeobecne záväzné právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky.

27. Užívateľ a/alebo Kupujúci má právo, ak o to vyslovene požiada najneskôr v okamihu dodania (prevzatia) Darčekovej karty MOHITO, aby mu Poskytovateľ vydal doklad o zaplatení Darčekovej karty MOHITO – nejedná sa ale o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad. 

28. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez udania dôvodov. Tieto podmienky je možné nájsť na https://www.mohito.com/sk/sk/gift-card alebo na pokladniach Predajní.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.