Pravidla pro přijímání dárkových karet Mohito

1. Výrazy užité v manuálu mají následující výrazy:

a. Pořadatel: LPP Czech Republic, s.r.o., IČ: 266 98 714, sídlem Praha 9 - Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/88159.

b. Prodejna: prodejna značky Mohito, která se nachází na území České republiky a je označena symbolem pro vydávání a přijímání Dárkových karet Mohito.

c. Dárková karta Mohito – karta obsahující body a sloužící jako elektronický voucher pro nákup Zboží Mohito v Prodejnách.

d. Kupující – osoba, která na Prodejně zakoupí Dárkovou kartu Mohito.

e. Uživatel – vlastník Dárkové karty Mohito a/nebo osoba nakládající s Dárkovou kartou Mohito.

f. Zboží Mohito– zboží dostupné na Prodejnách.

2. Pořadatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu Dárkovou kartu Mohito (s libovolným počtem bodů), pokud Kupující zaplatí pořadateli částku ve výši hodnoty uvedené na Dárkové kartě Mohito. Dárková karta Mohito platí pouze na území České republiky a pouze po níže stanovenou dobu platnosti.

3. Peněžní prostředky vydané Kupujícím za nákup Dárkové karty Moihot přecházejí do vlastnictví Pořadatele v okamžiku předání Dárkové karty Mohito Kupujícímu.

4. Hodnota Dárkové karty Mohito se rovná počtu bodů na kartě, kdy 1 bod je roven 1,- Kč.

5. V okamžiku, kdy Uživatel nakoupí Zboží Mohito za použití Dárkové karty Mohito, počet bodů na jeho Dárkové kartě Mohito se sníží o stejnou hodnotu, jako je cena zakoupeného Zboží Mohito v Kč.

6. Pokud je cena Zboží Mohito nižší než výše bodů na Dárkové kartě Mohito, nevyčerpané body na Dárkové kartě Mohito zůstávají k dalšímu užití.

7. Dárkovou kartu Mohito nelze směnit za hotovost.

8. Dárková karta Mohito je platná nejdéle po dobu 12 měsíců od data jejího zakoupení. Doba platnosti nemůže být prodloužena.

9. Dárkovou kartu Mohito je možné užívat pouze po její aktivaci a pouze v Prodejnách.

10. Prodávat Dárkové karty Mohito je vyhrazeno pouze Prodejnám.

11. Po převzetí Dárkové karty Mohito Kupujícím nenese Pořadatel žádnou odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození, zneužití či odcizení Dárkové karty Mohito.

12. Transakce provedená prostřednictvím Dárkové karty Mohito je platná i v případě, kdy Uživatel získal a/nebo nakládá s Dárkovou kartou Mohito neoprávněně.

13. V případě ztráty, zničení, poškození, zneužití nebo odcizení Dárkové karty Mohito nemá Uživatel a/nebo Kupující právo vůči Pořadateli na reklamaci Dárkové karty Mohito či právo na náhradu jakékoli škody, není-li dále stanoveno jinak.

14. Pokud má Uživatel zájem uplatnit a použít Dárkovou kartu Mohito, musí ji předložit na pokladně v příslušné Prodejně, ve které realizuje nákup Zboží Mohito.

15. Pořadatel je povinen informovat Kupujícího a Uživatele o následujícím:

 

a. Dárkovou kartu Mohito lze uplatnit pouze v Prodejnách,

b. Dárkovou kartu Mohito nelze směnit za hotovost,

c platnost Dárkové karty Mohito je časově omezena. Po uplynutí doby platnosti nelze platnost Dárkové karty Mohito prodloužit.

 

Pořadatel má právo odmítnout přijetí Dárkové karty v následujících případech:

a. Dárková karta Mohito je již po době platnosti,

b. Dárkovou kartu Mohito nelze z technických důvodů použít. Jedná se zejména o tyto případy:

i. nelze ji připojit k počítačovému systému Pořadatele,

ii. poškození Dárkové karty Mohito neumožňuje načíst konkrétní data.

 

c. Pořadatel má důvodné pochybnosti o tom, že Uživatel nakládá s Dárkovou kartou Mohito oprávněně.

16. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost uplatnění Dárkové karty Mohito, která vznikla za podmínek, které nemůže Pořadatel ovlivnit. Jedná se zejména o dočasnou ztrátu elektronického nebo telefonního spojení na Prodejně.

17. Po uplynutí doby platnosti Dárkové karty Mohito nemá Uživatel právo žádat jakékoliv peněžní plnění po Pořadateli, a to ani v případě, že body na Dárkové kartě Mohito zůstaly nevyčerpány.

18. V případě, kdy je cena zakoupeného Zboží Mohito vyšší než počet bodů na Dárkové kartě Mohito, je Uživatel povinen zaplatit tento rozdíl penězi hotově nebo platební kartou nebo je oprávněn zaplatit tento rozdíl pomocí jiné Dárkové karty Mohito.

19. V případě poškození Dárkové karty z důvodů stojícím mimo osobu kupujícího a/nebo Uživatele má Uživatel právo reklamovat takové poškození u Pořadatele na Prodejně. V případě uznání reklamace Pořadatelem mu bude vystavena nová Dárková karta Mohito se stejným počtem bodů a platností, jako měl k dispozici na reklamované Dárkové kartě Mohito.

20. Pořadatel se zavazuje k písemnému vyjádření ohledně reklamace Dárkové karty Mohito nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace Uživatelem.

21. Reklamace Dárkových karet Mohito se vyřizují pouze v pracovních hodinách Prodejen a nová Dárková karta Mohito může taktéž být vydána pouze v pracovních hodinách té Prodejny, ve které Uživatel uplatnil reklamaci.

22. V případě vrácení nebo uznané reklamace Zboží Mohito zakládající právo Uživatele na vrácení ceny Zboží Mohito, které bylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Mohito, obdrží Uživatel stejné množství bodů na nově vydanou Dárkovou kartu Mohito, které odpovídá hodnotě vráceného (reklamovaného) Zboží Mohito. Nová Dárková karta Mohito má platnost 12 měsíců od data vydání.

23. V případě vrácení Zboží Mohito (mimo reklamaci) zakládající právo na vrácení ceny Zboží Mohito, i přesto, že toto Zboží Mohito nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Mohito, obdrží osoba vracející Zboží Mohito na místo navrácení peněžních prostředků nově vydanou Dárkovou kartu Mohito obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží Mohito. Takto vydaná Dárková karta Mohito má platnost 12 měsíců od data vydání.

24. V případě uznané reklamace Zboží Mohito zakládající právo na vrácení ceny Zboží Mohito, které nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Mohito, obdrží osoba vracející Zboží Mohito nově vydanou Dárkovou kartu Mohito obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží Mohito, avšak jen tehdy, pokud s takovým postupem souhlasí. Takto vydaná Dárková karta Mohito má platnost 12 měsíců od data vydání. V případě nesouhlasu se shora uvedeným postupem bude této osobě vyplacena zpět kupní cena reklamovaného Zboží Mohito v peněžních prostředcích.

25. Kupující v okamžiku nákupu Dárkové karty Mohito prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty Mohito a zavazuje se tyto podmínky dodržovat. Uživatel v okamžiku získání Dárkové karty Mohito prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty Mohito a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.

26. Uživatel zakoupením Zboží Mohito na základě Dárkové karty Mohito souhlasí s provedením transakce v takovém rozsahu, v jakém ji umožňují podmínky užití Dárkových karet Mohito vydané Pořadatelem.

27. Dárková karta Mohito neslouží jako kreditní či platební karta, elektronický platební ani peněžní prostředek a není platebním prostředkem ve smyslu právního řádu České republiky

28. Pro veškerá ostatní práva a povinnosti, která nejsou upravena v těchto podmínkách, platí obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky.

29. Dle příslušných obecně závazných právních předpisů nepodléhá dodání (prodej) Dárkové karty Mohito Uživateli a/nebo Kupujícímu dani z přidané hodnoty, neboť se nejedná o právní jednání podléhající dani z přidané hodnoty. Uživatel a/nebo Kupující má právo, pokud o to výslovně požádá nejpozději v okamžiku dodání (převzetí) Dárkové karty Mohito, aby mu Pořadatel vydal doklad o zaplacení Dárkové karty Mohito– nejedná se však o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.

30. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv bez udání důvodů. Tyto podmínky lze najít na webových stránkách https://www.mohito.com/cz/cz/ a na pokladnách Prodejen.

 

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.