Karta podarunkowa

Regulamin Kart Podarunkowych


§ 1
1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady sprzedaży i realizacji Kart Podarunkowych.
2. Regulamin nie dotyczy salonów outletowych i sklepu internetowego.

§ 2
1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a. Wydawca - LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-769, ul. Łąkowa 39-44.
b. Salon Sprzedaży – punkt sprzedaży Towarów, położony na terytorium Polski, oznaczony którąkolwiek z następujących marek: Mohito, Reserved, Cropp, House bądź Sinsay (z wyjątkiem salonów Outletowych oraz sklepu Internetowego).
c. Karta Podarunkowa – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży.
d. Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.
e. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży.
f. Towar – wszelkie towary zakupione w Salonach Sprzedaży, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
1. Karta Podarunkowa jest elektronicznym bonem towarowym i nie jest kartą płatniczą.
2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
3. Wartość Karty Podarunkowej równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
4. Karta Podarunkowa nie może być aktywowana na sumę mniejszą niż 20 zł.
5. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania Nabywcy w Salonie Sprzedaży.
6. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży.

§4
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, wraz z zapisanymi na niej punktami, w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży.
2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 1 przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
3. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.
4. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
5. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić inną formą płatności akceptowalną w Salonie Sprzedaży.
6. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
7. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

§5
1. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi oraz wymianie na środki pieniężne.
2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy.
3. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej (12 miesięcy), płatność kartą nie może być zrealizowana. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
4. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej punkty zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
5. Karta Podarunkowa może być realizowana w wybranym przez Użytkownika Salonie Sprzedaży oznaczonym którąkolwiek z marek: Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay – niezależnie od tego, w którym z Salonów została nabyta.

§6
1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności:

- niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
- uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (zgubione, skradzione) po ich wydaniu Nabywcy.
3. W wypadku utraty lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
4. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

§7
1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi.
2. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

§8
1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
2. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa, będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej.
3. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych salonów. Naprawioną Kartę Podarunkową Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.

§9
1. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.mohito.com oraz w Salonach Sprzedaży.
4. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę, na adres Wydawcy wskazany w §2 ust. 1 Regulaminu.
5. Z Regulaminem można zapoznać się w Salonach Sprzedaży.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 19.01.2021 r. do odwołania.

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: ADO) jest: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 nr KRS 0000000778;

2. Z inspektorem ochrony danych (dalej jako: IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: dataprivacy@lpp.com lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany powyżej;

3. W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem support.pl@mohito.com;

4. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody w celu przesyłania Ci informacji handlowych (newsletter) o aktualnych promocjach, nowościach dotyczących produktów i usług marek należących do LPP ( Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na subskrypcję newsletter;

6. Zgodami możesz zarządzać z poziomu „Moje konto” w przypadku kiedy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w naszym sklepie internetowym.